Internasjonale eksperter har stått i kø for å utforme «nye» Bodø.

Daniel Bjarmann-Simonsen er prosjektleder for «Ny by – ny flyplass» og har dermed en nøkkelrolle i de nye store planene for Bodø. En viktig bidragsyter til den nye visjonen er en ekspertgruppe fra Habitat Professionals Forum (HPF). HPF er en del av UN Habitat, FNs internasjonale organisasjon for å utvikle bærekraftige og effektive byer.

– Kort fortalt er bakteppet for at ekspertgruppen kom til Bodø at HPF fattet interesse for planene og visjonene i prosjektet, sier Bjarmann-Simonsen.

Noen representanter fra Bodø møtte lederen for HPF, og han foreslo å sende et ekspertteam til Bodø.

– Det tok helt av, det var mange hadde lyst til å være i teamet, enda de ikke hadde hørt om Bodø, sier prosjektlederen.

 

Nettverk

HPF-nettverket ble brukt til å rekruttere eksperter til Bodø-prosjektet. Det meldte seg kandidater fra hele 39 land, der det til slutt etter ble satt sammen et team på ni.

– Dette teamet besøkte Bodø i juni og skal gi råd til kommunen om hvordan den kan utnytte mulighetene i byen. Medlemmene er nå i ferd med å sluttføre sitt arbeid, forteller Bjarmann-Simonsen

– De er for øvrig tatt ut av sitt daglige arbeid, men får ikke betalt for denne jobben, kun dekket reise- og hotellutgifter, fortsetter han.

Den store utenlandske interessen for prosjektet i Bodø er noe helt unikt i norsk sammenheng.

– Ja, det har aldri skjedd nord for Hamburg. Den ene medlemsorganisasjonen til HPF – ISOCARP – er nå i dialog med Kristiansand kommune, som ser mulighetene i dette, og etter det vi kjenner til har også Oslo meldt sin interesse, sier Bjarmann-Simonsen.

Elizabeth Reynolds er en av foredragsholderne på Citykonferansen NORD 18. oktober, til daglig byplanlegger og leder selskapet Urben i Øst-London. Reynolds har de seneste 15 årene arbeidet med folk fra ulike bransjer i store infrastruktur- og konverteringsprosjekter. Hun leder også ekspertgruppen fra HPF.

 

Stort spekter

– Hvorfor sa du ja til å bli med i dette prosjektet?

– Prosjektet for en ny flyplass og en ny by er svært interessant, fordi det omfatter en rekke områder innenfor byplanlegging. Vårt team har studert nøkkelområder som hvordan sy sammen eksisterende og nye deler av Bodø, kompensere for tapet av en stor arbeidsgiver (Forsvarets kampflybase, red.anm.), støtte opp under veksten til nye næringer samt ta hensyn til klimaendringene. Vi så også på rollen til nye teknologier, hvordan håndtere urbane endringer over tid, skape bedre steder og oppfordre til samtidsarkitektur av høy kvalitet, svarer Reynolds.

Hun understreker at Bodø har store planer, med flytting av den nåværende flyplassen som den store katalysatoren.

– Bodø planlegger for en smart, bærekraftig og vellykket fremtid, kommenterer Reynolds.

Hennes foredrag på Citykonferansen NORD er kalt «New Airport – New City – A long term vision for Bodø».

 

Hvordan og hvorfor

– Hva vil du fokusere på i ditt innlegg?

– Jeg vil gi en presentasjon av arbeidet til vår ekspertgruppe om hvordan og hvorfor gruppen er satt sammen og våre første konklusjoner som svar på «New Airport /New City-visjonen» fra Bodø kommune, svarer hun.

– Hva kan du si så langt om dine visjoner for Bodø?

Ekspertgruppen er enig med Bodø kommune om den strategiske retningen når det gjelder etableringen av en ny flyplass sør for dagens beliggenhet. Vi er også enige om at flyplassen skal ha en smart og bærekraftig utforming. Når det gjelder områdeutnyttelse, ser gruppen muligheter for en utvikling boliger og kommersielle arealer i et revitalisert sentrum, svarer Reynolds.

Hun beskriver Bodø som en liten by i nord med «imponerende naturomgivelser». Bygningene er nesten helt moderne, blant annet som følge av ødeleggelsene under den andre verdenskrig.

– Bodøs historie førte til etableringen av en større internasjonal flybase og utgjør en viktig del av byen og lokalsamfunnet. Bodø drar nytte av en god infrastruktur for passasjerer og frakt, som trolig vil bedre seg ytterligere med utviklingen av den nye flyplassen, utdyper Reynolds.

 

Katalysator

– Ja, hvor viktig er relokaliseringen av flyplassen for utviklingen til Bodø?

– Uten en ny flyplass vil Bodø utvilsomt fortsette å vokse og forbedre seg, men uten den samme katalysatoren. Området som skal frigis av byen, er større enn Central Park i New York, symboliserer Reynolds.

Hun sier at en ny flyplass sør for byen vil føre til færre antall innbyggere som plages av støy. Det vil også skape muligheter for bedre passasjer- og fraktforbindelser og kanskje også en direkte eksport av fersk laks. Men:

– Det er nødvendig med en viss varsomhet her for å unngå å bare «fylle tomrommet» eller skape en by bestående av to halvdeler. Det er fortsatt betydelige muligheter for forbedringer i sentrum og som bygger på vellykkede prosjekter som kongress-senteret og biblioteket.

Hun understreker at Bodø og tilsvarende byer i nord står overfor de samme utfordringene, som bilavhengighet og å tiltrekke og holde på kompetent arbeidskraft og unge mennesker. Det er nødvendig for at byen holder seg levende i takt med nye handelstrender. Bodø og andre byer i nord har også en utfordring i å utforme bygninger som tar hensyn til klimaet.

Reynolds sier det ser ut som ulike regjeringer og private organisasjoner i Bodø raskt så mulighetene knyttet til den nye flyplassen, med tomteområder som tidligere hadde klare restriksjoner.

 

Knytter sammen

– Med utsiktene til en ny flyplass og en ny havn som knytter sammen veier og jernbane, er det muligheter for å støtte opp under turismen og eksport av ferskvarer. Store transportprosjekter vil tiltrekke seg finansiering og teknisk ekspertise, som er gunstig for eiendomsutvikling, sier Reynolds, og fortsetter:

– Smart Bodø-initiativet tar også sikte på å gjøre byen til verdensledende innenfor de grønne teknologiene. En ny flyplass og en ny havn vil gjøre det mulig med fortetting og en ny utnyttelse av industriområdene rundt havnen. Områdene er en av byens viktigste reserver og er i dag lite utnyttet.

Reynolds sier at nye teknologier også vil spille en viktig rolle i den langsiktige utviklingen av Bodø.

– Nye teknologier kan føre til automatiserte og elektriske kjøretøyer mellom flyplassen og sentrum og parkeringsplasser for disse kjøretøyene. Det vil redusere luft- og lydforurensningen.

 

Meld deg på i dag her