Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter

I utbyggingsprosjekter kan det inngå ulike typer infrastruktur og fellesanlegg, slik som offentlige og private veier, vann- og avløpsanlegg, grøntarealer, strømanlegg, osv. Noen typer infrastruktur må opparbeides som følge av krav fra det offentlige, mens andre typer infrastruktur velger utbygger selv å realisere som en forutsetning for funksjoner ved utbyggerens egne bygg og anlegg, eller fordi det er attraktivt for kjøpere og leietakere.
I avgiftsmessig sammenheng er det viktig å skille mellom offentlig og privat infrastruktur. De første skal eies, drives og vedlikeholdes av noen andre enn utbyggeren etter ferdigstillelse, mens privat infrastruktur skal eies, drives og vedlikeholdes av utbyggeren selv eller av flere byggherreselskaper i fellesskap. I begge tilfelle er det en rekke avgiftsrettslige muligheter og fallgruver en utbygger bør være oppmerksom på.

I dette seminaret skal vi se nærmere på kravene som det offentlige stiller til opparbeidelsen av infrastruktur, og hvordan blant annet utforming av reguleringsplanene får stor betydning for fordelingen av kostnader til infrastruktur. Hvorvidt bør man inngå samarbeidsavtaler for å få realisert infrastrukturen, og hvilke samarbeidsmodeller er hensiktsmessige i denne forbindelse?
Og hvor viktig er det å ha fokus på skatt og avgift ved oppføring av infrastruktur? Vi skal svare på disse og andre sentrale spørsmål, samt diskutere bruk av infrastrukturmodeller, samlede skatte- og avgiftsmessige effekter av å allokere entreprisekostnader til ulike typer areal, og hvorfor kostnadsdeling utbyggere imellom kan medføre tapt fradragsrett dersom man ikke planlegger og strukturerer i forkant.

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter

08.30

Morgenkaffe og registrering

09.00

Hvem får regningen for infrastruktur?

Intro til grunnleggende prinsipper og mekanismer som er bestemmende for hvem som i utgangspunktet får kostnadene til infrastruktur i et utbyggingsprosjekt.

Bård K.H. Berge , Advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

09.30

Infrastrukturmodeller for merverdiavgift – fortsatt like aktuelle?

Det finnes flere modeller som innebærer at utbyggere fullt ut eller delvis kan unngå avgiftsbelastning på kostnader til infrastruktur. Rettskildebildet endrer seg stadig, blant annet som følge av den såkalte Avinor-dommen som ennå ikke er behandlet av Høyesterett. Dette innebærer at noen modeller i dag fremstår som mer gunstige enn tidligere, mens andre fremstår som mindre gunstige. Flere kommuner og fylkeskommuner har også endret praksis. Vi orienterer om rettsutviklingen og gir praktiske råd og hvordan utbyggerne skal forholde seg til denne.

Agnete Haugerud , Advokat og partner i EY
Axel Nikolai N. Cooper , Advokat og Manager i EY

10.00

Gjennomføring av infrastrukturtiltak - må man inngå en utbyggingsavtale?

En vellykket områdeutvikling forutsetter gode samarbeidsmodeller som sikrer enkel gjennomføring og en riktig kostnadsdeling. Hvordan bør en slik samarbeidsmodell organiseres? Er man avhengig av en utbyggingsavtale, eller kan andre avtaleformer være like gode? Og hvordan skal utbyggere forholde seg til hverandre og kommunen og fordele kostnadene seg imellom? Her finnes det flere muligheter som det er viktig at utbyggere og kommunen legger til rette for allerede på planleggingsstadiet.

Sofia Bjørck , Advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

10.30

Pause

10.50

Hvordan kan merverdiavgift og skatt påvirke kostnadsbildet?

En utbyggers infrastrukturkostnader må nødvendigvis allokeres til de bygg og anlegg utbyggeren oppfører for utleie eller salg. I prosjekter med flere byggherreselskaper og/eller der prosjektet omfatter arealer med ulike skatte- og avgiftsmessig status kan valg av fordelingsprinsipper ha stor betydning for den samlede avgifts- og skattebelastningen. Vi ser på hvordan merverdiavgift og skatt påvirker kostnadsbildet ved oppføring av infrastruktur, og hvilke muligheter og fallgruver finnes.

Agnete Haugerud , Advokat og partner i EY
Axel Nikolai N. Cooper , Advokat og Manager i EY

11.20

Reguleringsplanens betydning for tvungen kostnadsdeling

Vi ser på hvordan små detaljer i reguleringsplaner får stor betydning for refusjonsreglene i lys av Høyesterett og Borgarting lagmannsretts avgjørelser i refusjonssaken om «Tverrvegen» på Jessheim.

Bård K.H. Berge , Advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

11.40

Pause

11.55

Merverdiavgift - fallgruver ved kostnadsdeling

Ulike former for kostnadsdeling mellom ulike grunneiere/byggherreselskaper kan medføre avgiftsmessige utfordringer som tap av fradragsrett for inngående merverdiavgift, behov for å inngå justeringsavtaler og avgiftsmessig håndtering av eventuell viderefakturering av infrastrukturkostnader. Vi redegjør for problemstillinger og gode løsninger.

Agnete Haugerud , Advokat og partner i EY
Axel Nikolai N. Cooper , Advokat og Manager i EY

12.25

Fordelsfradrag ved grunnavståelse - en siste mulighet for kostnadsdeling?

Vi ser på hvordan reglene om fordelsfradrag gjør at infrastrukturkostnader kan komme til fradrag i erstatningen, når man må ekspropriere grunn for å bygge felles infrastruktur. Vi tar utgangspunkt i Økern- og Franzefoss-dommen.

Roar R. Lillebergen , Advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

12.50

Avslutning med lunsj

Bård K.H. Berge

Advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 09.00

Hvem får regningen for infrastruktur?

Intro til grunnleggende prinsipper og mekanismer som er bestemmende for hvem som i utgangspunktet får kostnadene til infrastruktur i et utbyggingsprosjekt.

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 11.20

Reguleringsplanens betydning for tvungen kostnadsdeling

Vi ser på hvordan små detaljer i reguleringsplaner får stor betydning for refusjonsreglene i lys av Høyesterett og Borgarting lagmannsretts avgjørelser i refusjonssaken om «Tverrvegen» på Jessheim.

Bård K. H. Berge har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett, herunder planprosesser, byggesak, ekspropriasjon og refusjon, og har inngående kjennskap til det offentliges forvaltning av disse rettsområdene. Berge bistår jevnlig entreprenører, eiendomsutviklere og kommuner med tvisteløsning og strategivurdering i saker av plan- og bygningsrettslig karakter. Berge holder jevnlig foredrag innen plan- og bygningsrettslige emner, deriblant om reguleringens betydning for prosjektgjennomføring og fordelingen av kostnader til infrastruktur.

Agnete Haugerud

Advokat og partner i EY

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 09.30

Infrastrukturmodeller for merverdiavgift – fortsatt like aktuelle?

Det finnes flere modeller som innebærer at utbyggere fullt ut eller delvis kan unngå avgiftsbelastning på kostnader til infrastruktur. Rettskildebildet endrer seg stadig, blant annet som følge av den såkalte Avinor-dommen som ennå ikke er behandlet av Høyesterett. Dette innebærer at noen modeller i dag fremstår som mer gunstige enn tidligere, mens andre fremstår som mindre gunstige. Flere kommuner og fylkeskommuner har også endret praksis. Vi orienterer om rettsutviklingen og gir praktiske råd og hvordan utbyggerne skal forholde seg til denne.

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 10.50

Hvordan kan merverdiavgift og skatt påvirke kostnadsbildet?

En utbyggers infrastrukturkostnader må nødvendigvis allokeres til de bygg og anlegg utbyggeren oppfører for utleie eller salg. I prosjekter med flere byggherreselskaper og/eller der prosjektet omfatter arealer med ulike skatte- og avgiftsmessig status kan valg av fordelingsprinsipper ha stor betydning for den samlede avgifts- og skattebelastningen. Vi ser på hvordan merverdiavgift og skatt påvirker kostnadsbildet ved oppføring av infrastruktur, og hvilke muligheter og fallgruver finnes.

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 11.55

Merverdiavgift - fallgruver ved kostnadsdeling

Ulike former for kostnadsdeling mellom ulike grunneiere/byggherreselskaper kan medføre avgiftsmessige utfordringer som tap av fradragsrett for inngående merverdiavgift, behov for å inngå justeringsavtaler og avgiftsmessig håndtering av eventuell viderefakturering av infrastrukturkostnader. Vi redegjør for problemstillinger og gode løsninger.

Agnete Haugerud er advokat og partner i EY. Hun har lang erfaring med avgiftsplanlegging knyttet til transaksjoner og restruktureringer, og bistår årlig i en rekke transaksjons- og due diligenceprosesser knyttet til kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper.

Axel Nikolai N. Cooper

Advokat og Manager i EY

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 09.30

Infrastrukturmodeller for merverdiavgift – fortsatt like aktuelle?

Det finnes flere modeller som innebærer at utbyggere fullt ut eller delvis kan unngå avgiftsbelastning på kostnader til infrastruktur. Rettskildebildet endrer seg stadig, blant annet som følge av den såkalte Avinor-dommen som ennå ikke er behandlet av Høyesterett. Dette innebærer at noen modeller i dag fremstår som mer gunstige enn tidligere, mens andre fremstår som mindre gunstige. Flere kommuner og fylkeskommuner har også endret praksis. Vi orienterer om rettsutviklingen og gir praktiske råd og hvordan utbyggerne skal forholde seg til denne.

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 10.50

Hvordan kan merverdiavgift og skatt påvirke kostnadsbildet?

En utbyggers infrastrukturkostnader må nødvendigvis allokeres til de bygg og anlegg utbyggeren oppfører for utleie eller salg. I prosjekter med flere byggherreselskaper og/eller der prosjektet omfatter arealer med ulike skatte- og avgiftsmessig status kan valg av fordelingsprinsipper ha stor betydning for den samlede avgifts- og skattebelastningen. Vi ser på hvordan merverdiavgift og skatt påvirker kostnadsbildet ved oppføring av infrastruktur, og hvilke muligheter og fallgruver finnes.

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 11.55

Merverdiavgift - fallgruver ved kostnadsdeling

Ulike former for kostnadsdeling mellom ulike grunneiere/byggherreselskaper kan medføre avgiftsmessige utfordringer som tap av fradragsrett for inngående merverdiavgift, behov for å inngå justeringsavtaler og avgiftsmessig håndtering av eventuell viderefakturering av infrastrukturkostnader. Vi redegjør for problemstillinger og gode løsninger.

Axel Cooper er advokat og Manager i EY. Han har god erfaring med avgiftsplanlegging knyttet til utbyggingsprosjekter, transaksjoner og restruktureringer, og bistår årlig i en rekke utbyggings-, transaksjons- og due diligenceprosesser knyttet til eiendom og eiendomsselskaper.

Sofia Bjørck

Advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 10.00

Gjennomføring av infrastrukturtiltak - må man inngå en utbyggingsavtale?

En vellykket områdeutvikling forutsetter gode samarbeidsmodeller som sikrer enkel gjennomføring og en riktig kostnadsdeling. Hvordan bør en slik samarbeidsmodell organiseres? Er man avhengig av en utbyggingsavtale, eller kan andre avtaleformer være like gode? Og hvordan skal utbyggere forholde seg til hverandre og kommunen og fordele kostnadene seg imellom? Her finnes det flere muligheter som det er viktig at utbyggere og kommunen legger til rette for allerede på planleggingsstadiet.

Sofia Bjørck jobber med fast eiendom og har plan- og bygningsrett som sitt hovedfelt. Bjørck har erfaring fra offentlig forvaltning og byggesaksbehandling og bistår offentlige og private aktører i regulerings- og byggeprosjekter. I tillegg til bygge- og reguleringssaker bistår Bjørck blant annet i klagesaker og naborettslige spørsmål, saker knyttet til eiendomsdeling og seksjonering, refusjon og utbyggingsavtaler, samt plan- og bygningslovens ansvarsrettssystem. Hun bistår også i spørsmål knyttet til grunnerverv og ekspropriasjon, samt alminnelig forvaltningsrett.

Roar R. Lillebergen

Advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter kl 12.25

Fordelsfradrag ved grunnavståelse - en siste mulighet for kostnadsdeling?

Vi ser på hvordan reglene om fordelsfradrag gjør at infrastrukturkostnader kan komme til fradrag i erstatningen, når man må ekspropriere grunn for å bygge felles infrastruktur. Vi tar utgangspunkt i Økern- og Franzefoss-dommen.

Roar R. Lillebergen jobber med plan- og bygningsrett, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har erfaring med kontraktsarbeid innenfor sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt. Videre bistår han klienter med konkursrettslige spørsmål og har bistått ved fremforhandling av verksleiekontrakter.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen